Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước


Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước trong cuộc sống hằng ngày?

Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước trong cuộc sống hằng ngày?


Bạn nên đi học bơi hoặc tập bơi ở đâu?

Bạn nên đi học bơi hoặc tập bơi ở đâu?


Lí thuyết bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước

Không chơi đùa gần hồ ao, sống, suối. Giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy. Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.


Bài học tiếp theo

Bài 18-19: Ôn tập: Con người và sức khỏe

Bài học bổ sung