Bài 5: Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá


1. Khái niệm cung, cầu

a. Khái niệm cầu

Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

b. Khái niệm cung

Cung là khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

2. Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

a. Nội dung của quan hệ cung – cầu

Quan hệ cung – cầu

(Quan hệ cung – cầu)

- Quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.

- Những biểu hiện của nội dung quan hệ cung – cầu:

  • Cung – cầu tác động lẫn nhau:

+ Khi cầu tăng sản xuất mở rộng cung tăng.

+ Khi cầu giảm sản xuất giảm cung giảm.

  • Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường:

+ Khi cung = cầu giá cả  = giá trị.

+ Khi cung > cầu giá cả < giá trị.

+ Khi cung < cầu giá cả > giá trị.

- Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu:

  • Khi giá cả tăng → sản xuất mở rộng cung tăng và cầu giảm khi mức thu nhập không tăng.
  • Khi giá cả giảm sản xuất giảm cung giảm và cầu tăng mặc dù thu nhập không tăng.

b. Vai trò của quan hệ cung – cầu

- Là cơ sở để nhận thức vì sao giá cả thị trường và giá trị hàng hoá chênh lệch nhau.

- Là căn cứ để người sản xuất, kinh doanh mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh.

- Là cơ sở để người tiêu dùng lựa chọn khi mua hàng hoá.

3. Vận dụng quan hệ cung - cầu

- Nhà nước: Diều tiết các trường hợp cung – cầu trên thị trường thông qua các giải pháp vĩ mô thích hợp.

- Người sản xuất, kinh doanh: Ra các quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh, thích ứng với các trường hợp cung – cầu.

- Người tiêu dùng: Ra các quyết định mua hàng thích ứng với các trường hợp cung cầu để có lợi.

Bài học tiếp theo

Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước
Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài học bổ sung