Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá


1. Nội dung của quy luật giá trị

- Được thể hiện trong sản xuất và lưu thông

- Trong sản xuất: Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất phải đảm bảo cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

- Trong lưu thông:

  • Thời gian lao động cần thiết của hàng A  = Thời gian lao động của hàng B → Được trao đổi với nhau
  • Nội dung: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

2. Tác động của quy luật giá trị

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.

- Phân hóa giàu nghèo của những người sản xuất hàng hóa.

3. Vận dụng quy luật giá trị

- Nhà nước:

  • Vận dụng quy luật giá trị vào việc đổi mới kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN.
  • Thực hiện chế độ một giá.
  • Một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.

- Về phía công dân:

  • Điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước và trên thế giới.
  • Nâng cao cạnh tranh hàng hóa bằng thường xuyên đổi mới KH - KT nâng cao trình độ tay nghề lao động và cải tiến quân lương.
  • Phấn đấu giảm chi phí sản xuất trong sản xuất và lưu thông văn hóa. Đứng vững và phát triển trên thị trường thu nhiều lợi nhuận.

Bài học tiếp theo

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
Bài 5: Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước
Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài học bổ sung