Cúng ra mắt mùng 3

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 13 Tháng hai, 2021

Nghi thức cúng mùng 3 (Lễ ra mắt)

Cúng ra mắt mùng 3 được TimDapAnsưu tầm và chia sẻ. Trong những ngày tết đều là quan trọng thiêng liêng đối với người Việt Nam. Ngày mùng 3 là ngày xưa nay ông bà chúng ta thường thiết lễ cúng ra mắt ngành nghề của mình, đi chúc tết, đi lễ Thầy, Tổ của mình. Sau đây là chi tiết về ngày ra mắt mùng 3. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo

Thông thường mỗi cá nhân chúng ta trong xã hội ai nấy cũng đều có 1 nghề nghiệp nhất định của mình để cầu sự sinh nhai, nuôi sống bản thân cùng gia đình, xây dựng hạnh phúc, xây dựng xã hội. Người hành giả Mật tông cũng không thiếu những điều kiện tất yếu đó. Tu nhưng không rời xã hội. Mật tông Chuẩn đề sẽ thiết lập nghi thức cúng ngày mùng 3 ra mắt.

Trong những ngày tết đều là quan trọng thiêng liêng đối với người Việt Nam. Ngày mùng 3 là ngày xưa nay ông bà chúng ta thường thiết lễ cúng ra mắt ngành nghề của mình, đi chúc tết, đi lễ Thầy, Tổ của mình.

Trước khi di hành đi lễ Thầy tổ ở tại tư gia, chúng ta bao giờ ai nấy cũng đều làm lễ, đảnh lễ chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, đảnh lễ Tổ thầy nghề của mình. Những vật dụng cúng lễ ngày này ở người Phật tử thường hay cúng trái cây, hoa, xôi chè hay những thức ăn chay. Ở đây chỉ bàn thức ăn chay. Người hành giả sắm sửa những thức ăn chay, hay tuỳ tâm, tuỳ theo khả năng hoàn cảnh sống của mình mà thiết lễ. Chớ nên cầu kỳ, tìm cầu ngoài khả năng của mình. Tâm thành có ít chúng ta dâng ít, có nhiều chúng ta dâng nhiều. Chủ yếu những pháp đàn theo Mật tông Chuẩn đề này. Vật thức ít dùng tịnh pháp giới chân ngôn chí tâm đọc tụng, trì niệm cầu biến thực, biến thuỷ cho nhiều lên đầy khắp, đồ ăn thức uống hương đăng. Đàn tràng chưa thanh tịnh đọc tụng trì niệm cầu năng lực tịnh pháp giới chân ngôn Úm Lam cầu cho thanh tịnh.

Ở pháp tu theo Mật tông Chuẩn đề này người hành giả chỉ chuyên dùng Mật chú để thể hiện các pháp cúng tế. Cho nên người hành giả tâm rất nhẹ nhàng thanh thảng trong phương pháp tu. Họ chỉ có lòng chân thành của mình trì niệm tu học, cầu năng lực tâm chú của chư Phật, chư Bồ tát để mưu cầu hạnh phúc trong đời thường của mình. Khi họ nhớ nghĩ những điều đó tâm không bao giờ điên đảo, bị cuốn theo vòng danh lợi đấu tranh khổ ải, luôn bình tâm trong công việc sinh nhai, luôn bình tâm trong nghề nghiệp hiện tại của mình.

Để trở lại việc cúng lễ ngày mùng 3 tết. Sau khi đã trừng bày các món ăn chay vật thực cúng lễ xong người hành giả nên đem ra, lấy ra những dụng cụ, những vật dụng hàng ngày của mình đã dùng nó để thực hiện nghề nghiệp của mình.

Thí dụ như: Nghề may thì đem ra; kéo, thước, vải. Để khi chúng ta thực hiện vài động tác cắt may ra mắt tổ Thầy, ra mắt vượng khí năm mới để cầu sự tốt đẹp kiết tường trong năm mới. Cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, chư Thiên, thiện thần Tổ thầy tác pháp giúp đỡ cho nghề nghiệp được tốt đẹp.

Vật dụng đồ dùng đã xong, người hành giả lên nhang đèn, quỳ xuống trước bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ, hay thần linh, gia tiên mà cầu nguyện.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Bồ tát

Nhất tâm đảnh lễ nam mô 10 phương thế giới chư vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền thánh tăng

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô A Di Đà Phật.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Di Lặc Vương Phật

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nhất tâm đảnh lễ nam mô Phổ Hiền Bồ tát.

Nhất tâm đảnh lễ nam môTiêu Diện Đại Sĩ Bồ tát.

Nhất tâm đảnh lễ chư vị Long Thiên Hộ Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ chư vị Tổ thầy mật tông, tịnh tông, thiền tông, tổ nghề....

Hôm nay ngày mùng 3 tháng giêng năm Giáp Ngọ con: Tên...................................,

Tuổi.................xin thành tâm dâng cúng lễ vật này đến 10 phương thế giới chư Phật, 10 phương thế giới chư Bồ tát, 10 phương thế giới chư vị Thánh chúng để cầu phước báu thiết lập đàn tràng cúng dường chư Phật, cúng dường chư Bồ tát, cúng dường chư vị Thánh chúng, cúng dường chư Tổ Thầy ngành nghề của con, cúng dường chư vị Thần linh, thổ địa, thổ công, thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần, cúng dường cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại hai bên.
Chúng con xin thành tâm trì niệm tâm chú Tịnh pháp giới chân ngôn – Ngũ bộ chú để cầu năng lực của tâm chú biến thực biến thuỷ biến tất cả thức ăn vật thực; hương, đăng, hoa, trà, quả, pháp sự pháp đàn nơi đây đều được thanh tịnh trang nghiêm. Tất cả các vật thực biến khắp 10 phương chư Phật, chư Bồ tát, chư vị Thánh chúng. Con thành tâm dâng cúng dường.

Nguyện thức ăn vật thực này đầy khắp mọi nơi, mọi chốn đủ màu đủ sắc, đủ hương vị thơm tho, đủ chủng loại xin dâng cúng chư Tổ Thầy ngành nghề.

Xin dâng cúng chư Thần linh, xin dâng cúng cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoài 2 bên. Xin bố thí đến tất cả cô hồn các đảng âm binh, chiến sĩ trận vọng đồng bào tử nạn, oan hồn yểu tử.

Hôm nay thiết lễ đàn cúng dường này để cầu công đức hồi hướng công đức này về cho sự nghiệp chúng con năm mới được hanh thông thịnh vượng, nghề nghiệp phát triển, càng ngày càng tinh kheo vinh quang. Cầu tài lộc sức khoẻ dồi dào gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

Con thành tâm cung thỉnh chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng phóng quang tác pháp giúp đệ tử con thiết lập đàn viên thành sở nguyện

Cầu nguyện xong vào trì niệm

Úm Lam - 108 lần trở lên

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Úm Xỉ Lâm - 108 lần

Om Ma ni Pát mê Hum – 108 lần trở lên

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm . 108 lần trở lên.

Trì niệm xong hồi hướng công đức.

Hôm nay đệ tử con xin hồi hướng công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho sở nguyện của con được viên thành. Cầu cho sự nghiệp được hanh thông thịnh vượng, cầu nghề nghiệp được tinh hoà, tốt đẹp, thiện khéo. Được chư thần, chư tổ tán thán hỉ lạc cùng mọi người khen ngợi giúp đỡ hỗ trợ, thành tựu sự nghiệp vinh quang. Cầu tài lộc sức khoẻ dồi dào gia đình hạnh phúc, an lạc, bồ đề tâm kiên cố, trí huệ sáng suốt.

Nguyện xin hồi hướng công đức trì niệm thiết lễ đàn tràng này về cho cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại. Được tịnh hoá nghiệp thức, nương nhờ ân tam bảo tỉnh thức hướng theo phật đạo mà cầu sự tu học, cầu sự giải thoát.

Nguyện hồi hướng công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho chư vị thần linh, thổ địa, thần tài, ngũ phương ngũ thổ long thần địa chủ tài thần được tịnh hoá nghiệp lực, tĩnh tâm tỉnh giác hướng theo con đường phật đạo cầu sự tu học giải thoát.

Nguyện hồi công đức trì niệm thiết lập đàn tràng này về cho chư vị chúng sinh cô hồn các đảng âm binh, oan hồn yểu tử chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn được tĩnh tâm, tỉnh thức nương nhờ từ lực tam bảo mà cầu giải thoát.

Om Ma ni Pát mê Hum – 21 lần

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm . 21 lần

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đàn tràng viên mãn

Xem thêm các bài viết liên quan Tết Nguyên Đán

13 Tháng hai, 2021

Tài liệu mới nhất