Tiếng Anh mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 12 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Unit 1: Life Stories - Câu chuyện cuộc đời


Unit 2: Urbanisation - Đô thị hóa


Unit 3: The Green Movement - Phong trào xanh


Review 1 (Units 1 - 2 - 3) - Tiếng Anh 12 Mới


Unit 4: The Mass Media - Truyền thông đa phương tiện


Unit 5: Cultural Identity - Bản sắc văn hóa


Review 2 (Units 4 - 5)


Unit 6: Endangered Species - Các loài sắp tuyệt chủng


Unit 7: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo


Unit 8: The World Of Work - Thế giới của công việc


Review 3 (Units 6 - 7 - 8)


Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp


Unit 10: Lifelong Learning - Học suốt đời


Review 4 (Units 9 - 10)


Tổng hợp từ vựng lớp 12 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 12 thí điểm