SBT Tiếng Anh mới

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 10 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...

Unit 6: Gender equality - Bình đẳng giới


Unit 7: Cultural diversity - Đa dạng văn hoá


Unit 8: New ways to learn - Các cách mới để học


Unit 9: Preserving the environment - Bảo vệ môi trường


Unit 10: Ecotourism - Du lịch sinh thái


Unit 1: Family life - Cuộc sống gia đình


Unit 2: Your body and you - Bạn và cơ thể của bạn


Unit 3: Music - Âm nhạc


Unit 4: For a better community - Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn


Unit 5: Inventions - Các phát minh