Giáo dục công dân

Giải bài tập GDCD lớp 8 đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật giúp để học tốt môn GDCD 8

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải


Bài 2: Liêm Khiết


Bài 3: Tôn trọng người khác


Bài 4: Giữ chữ tín


Bài 5: Pháp luật và kỷ luật


Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh


Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội


Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác


Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư


Bài 10: Tự lập


Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo


Bài 13:Phòng chống tệ nạn xã hội


Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS


Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại


Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác


Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng


Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân


Bài 19: Quyền tự do ngôn luận


Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình