Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội


Trả lời gợi ý Bài 7 trang 18 SGK GDCD lớp 8

Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ nhà nước, chế độ chính trị.


Giải bài tập Bài 7 trang 19 SGK GDCD lớp 8

Học sinh phải tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; việc tuyên truyền cổ động cho ngày bầu cử Quốc hội là trách nhiệm của một đội viên, việc làm đó thể hiện lòng yêu nước.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung