Bài 5: Pháp luật và kỷ luật


Trả lời gợi ý Bài 5 trang 14 SGK GDCD lớp 8

Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất: Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư..


Giải bài tập Bài 5 trang 15 SGK GDCD lớp 8

Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không thể coi là pháp luật vì nó không phải do nhà nước ban hành, và việc giám sát thực hiện không phải do cơ quan giám sát của nhà nước.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung