Soạn bài Tập đọc: Bóp nát quả cam trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Bóp nát quả cam trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 4. Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý ?


Câu 1

Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Trả lời :

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.


Câu 2

Trần Quốc Toản xin gặp Vua để làm gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời :

Trần Quốc Toản xin gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”.


Câu 3

Quốc Toản nóng lòng gặp Vua như thế nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời :

Quốc Toản nóng lòng gặp Vua, cậu đợi từ sáng tới trưa không được gặp bèn liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm bước xuống bến.


Câu 4

Vì sao Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Trả lời :

Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì Vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.


Câu 5

Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát của cam ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 4 của truyện.

Trả lời :

Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì bị Vua xem là trẻ con và nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình.

Nội dung bài: Ca ngợi Trần Quốc Toản, một thiếu niên anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng lòng yêu nước và căm thù quân giặc xâm lược.


Bài đọc

Bóp nát quả cam

1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

2. Sáng nay, biết Vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp Vua để nói hai tiếng "xin đánh". Đợi từ sáng đến trưa, vẫn không gặp được, cậu bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống bến. Quân lính ập đến vây kín. Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn:

- Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.

3. Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các vương hầu ra ngoài mui thuyền.  

Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu:

- Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin Bệ hạ cho đánh!

   Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

   Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. 

   Nói rồi, Vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

4. Quốc Toản tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức: "Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước". Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

    Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới. Cậu xòe bàn tay phải cho họ xem cam quý Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ. 

Theo NGUYỄN HUY TƯỞNG

- Giặc Nguyên : giặc từ phương Bắc (Mông Cổ - Trung Quốc), ba lần xâm lược nước ta đều bị thất bại.

- Ngang ngược : bất chấp lẽ phải, tỏ ra không sợ gì.

- Trần Quốc Toản (1267 – 1285) : một thiếu niên anh hùng, em vua Trần Nhân Tông, tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên.

- Thuyền rồng : thuyền của vua, có chạm hình con rồng.

- Bệ kiến : gặp vua.

- Vương hầu : những người có tước vị cao do vua ban.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Bóp nát quả cam trang 127 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Lá cờ trang 128 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Lượm trang 130 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Lượm trang 131 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến trang 132 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Bóp nát quả cam trang 126 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bài học bổ sung
Kể chuyện: Bóp nát quả cam trang 126 SGK Tiếng Việt 2 tập 2