Lý thuyết biến dạng của rễ

Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ...


Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 42 SGK Sinh học 6
Bài tập 1 trang 42 SGK Sinh học 6
Từng nhóm quan sát mẫu vật của mình. Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau hãy phân chia chúng thành các nhóm riêng.
Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp.
Bài 2 trang 42 SGK Sinh học 6