Tiết 6 - Tuần 27 trang 39

Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau :


Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau :

Tên loài thú

Hoạt động / đc đỉểm

 M : hổ,                

 - …………………

 - …………………

 - …………………

 - …………………

 - …………………

 - …………………

 Săn mồi / dữ tợn              

 - ……………………………………………

 - ……………………………………………

 - ……………………………………………

 - ……………………………………………

 - ……………………………………………

 - ……………………………………………

Trả lời:

Tên loài thú và hoạt động, đặc điểm của chúng:

Tên loài thú

Hoạt động / đc đỉểm

 M : hổ,

 - thỏ

 - sóc

 - hươu cao cổ

 - báo đốm 

 - Kăng-gu-ru

 Săn mồi / dữ tợn

 - chạy / rất nhanh

 - chuyền cành / nhanh thoăn thoắt

 - cổ dài

 - chạy nhanh / dữ tợn

 - nhảy / nuôi con trong túi

Bài giải tiếp theo
Tiết 7 - Tuần 27 trang 40
Tiết 8 - Tuần 27 trang 41
Tiết 9 - Tuần 27 trang 42