Tiết 2 - Tuần 27 trang 35

1. Viết từ ngữ về bốn mùa :


Câu 1

Viết từ ngữ về bốn mùa :

Trả lời:


Câu 2

Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu rồi chép vào chỗ trống. Nhớ viết hoa chữ đầu câu :

    Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ đoạn văn, ngắt hơi đúng để điền dấu chấm. Sau mỗi dấu chấm chú ý viết hoa.

Trả lời :

 Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.


Bài giải tiếp theo
Tiết 3 - Tuần 27 trang 36
Tiết 4 - Tuần 27 trang 37
Tiết 5 - Tuần 27 trang 38
Tiết 6 - Tuần 27 trang 39
Tiết 7 - Tuần 27 trang 40
Tiết 8 - Tuần 27 trang 41
Tiết 9 - Tuần 27 trang 42