Tuần 27 - Ôn tập giữa học kì 2


Tiết 1 - Tuần 27 trang 34
1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng :


Tiết 2 - Tuần 27 trang 35
1. Viết từ ngữ về bốn mùa :


Tiết 3 - Tuần 27 trang 36
1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”. Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng :


Tiết 4 - Tuần 27 trang 37
Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngỗng,...) mà em biết.


Tiết 5 - Tuần 27 trang 38
1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. Đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng :


Tiết 6 - Tuần 27 trang 39
Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau :


Tiết 7 - Tuần 27 trang 40
1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?”. Đánh dâu × vào □ trước ý trả lời đúng :


Tiết 8 - Tuần 27 trang 41
Trò chơi ô chữ


Tiết 9 - Tuần 27 trang 42
1. Đọc thầm :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa