Chính tả (Tập chép): Mẹ trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Mẹ trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tìm trong bài thơ Mẹ : a. Những tiếng bắt đầu bằng r, gi.


Câu 1

Tập chép : Mẹ (từ Lời ru … đến suốt đời.)

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

? Đếm và nhận xét về số chữ của các dòng thơ trong bài chính tả.

-  Bài chính tả gồm : câu trên 6 chữ, câu dưới 8 chữ (thể thơ lục bát).

? Nêu cách viết các chữ ở đầu mỗi dòng thơ.

  - Các chữ đứng ở mỗi dòng thơ viết hoa.


Câu 2

Điền vào chỗ trống iê hay ya ?

Gợi ý: Em nhớ nguyên tắc sau:

- Viết yê, ya khi có âm đệm

- Viết  khi không có âm đệm

Trả lời :

    Đêm đã khuya . Bốn bề yên tĩnh. Ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.


Câu 3

Tìm trong bài thơ Mẹ :

Gợi ý: Em chú ý đọc cả bài thơ và thực hiện yêu cầu.

Trả lời :

a) Những tiếng bắt đầu bằng r, gi.

- Bắt đầu bằng r : ru

- Bắt đầu bằng gi : gió, giấc.

b) Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.

- Thanh hỏi : cả, chẳng, ngủ, của.

- Thanh ngã : cũng, vẫn, kẽo, võng, những.

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn: Gọi điện trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 1