Câu C2 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho biết ý nghĩa của dấu trừ trong biểu diễn của . Phải chăng nó diễn tả chuyển động chậm dần ?


Cho biết ý nghĩa của dấu trừ trong biểu diễn của \({a_y}\). Phải chăng nó diễn tả chuyển động chậm dần ?

Giải :

Dấu (-) trong biểu thức của \({a_y}\) cho biết gia tốc \({a_y}\) ngược chiều trục Oy \(<=>\overrightarrow {{a_y}} \) hướng xuống và \(\overrightarrow {{a_y}}  = \overrightarrow g \).

Bài giải tiếp theo
Câu C3 trang 81 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 1 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 8 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan