Bài 1 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc bạn đầu vo. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?


Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc bạn đầu vo. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

A. m và vo                                   B. m và h

C. vo và h                                    C. m, vo và h

Giải :

Chọn C. (Khi ném ngang thì \(\alpha  = 0 \to x = {v_0}t,y =  - {{g{t^2}} \over 2};\) lúc tới đất y = -h nên \(t = \sqrt {{{2h} \over g}} \text{ và }L = {v_0}\sqrt {{{2h} \over g}} \)).

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 8 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan