Bài 8 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một vật được ném ngang ở độ cao 20 m phải có vận tốc là bao nhiêu để trước lúc chạm đất vận tốc của nó là 25 m/s ?


Một vật được ném ngang ở độ cao 20 m phải có vận tốc là bao nhiêu để trước lúc chạm đất vận tốc của nó là 25 m/s ?

Giải :

\(\eqalign{  & h = {{g{t^2}} \over 2} = {{{{(gt)}^2}} \over {2g}} <  =  > {\left( {gt} \right)^2} = 2gh  \cr  & {v^2} = v_0^2 + v_y^2 = v_0^2 + {(gt)^2} = v_0^2 + 2gh  \cr  & {v_0} = \sqrt {{v^2} - 2gh}  = \sqrt {{{25}^2} - 2.10.20}  = 15\,(m/s) \cr} \)

Bài giải tiếp theo

Video liên quan