Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp


Vẽ quỹ đạo của vật trong bài tập trên cho trường hợp \(\alpha  = {45^0}\).

Giải :

\(\eqalign{  & \alpha  = {45^0}\,;\,{v_0} = 10\,m/s\,;\,g = 10\,m/{s^2};  \cr  & y = {{ - g{x^2}} \over {2v_0^2{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha }} + \left( {tg\alpha } \right)x\, =  - 0,1{x^2}\, + x\,(m) \cr} \)

Bảng biến thiên

Bài giải tiếp theo
Bài 5 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 8 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan