Ôn tập: các số đến 100 trang 175


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất. Bài 4: Đặt tính rồi tính. Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay..


Bài học tiếp theo
Ôn tập: các số đến 100 trang 176
Ôn tập: các số đến 100 trang 177
Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 1
Luyên tập trang 160 SGK Toán 1
Thực hành - Phần 4 - Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa