Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 1


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Đặt tính rồi tính. Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự. Bài 4: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ? Bài 5: Số ?


Bài học tiếp theo
Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 1
Luyên tập trang 160 SGK Toán 1
Thực hành - Phần 4 - Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa