Mĩ thuật


Soạn Soạn và giải bài tập SGK mĩ thuật lớp 6 thuật lớp 6 Bài 1 - Vẽ trang trí : Chép họa tiết trang trí dân tộc

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 75 Bài 1 - Vẽ trang trí : Chép họa tiết trang trí dân tộc


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 2 – Thường thức mĩ thuật : Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 78 Bài 2 – Thường thức mĩ thuật : Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 3: vẽ theo mẫu - Sơ lược về luật xa gần

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 81 Bài 3: vẽ theo mẫu - Sơ lược về luật xa gần


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 4 : Vẽ theo mẫu – Cách vẽ theo mẫu

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 84 Bài 4 : vẽ theo mẫu – Cách vẽ theo mẫu


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 5 : Vẽ tranh – Cách vẽ tranh đề tài

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 Bài 5 : Vẽ tranh – Cách vẽ tranh đề tài


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 6 : Vẽ trang trí – Cách sắp xếp ( bố cục ) trong trang trí

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 92 Bài 6 : vẽ trang trí – Cách sắp xếp ( bố cục ) trong trang trí


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 7: Vẽ theo mẫu – Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu

Giải mĩ thuật lớp 6 trang 94 Bài 7: vẽ theo mẫu – Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 8: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý ( 1010-1225 )

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 99 Bài 8: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý ( 1010-1225 )


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài học tập

Giải mĩ thuật lớp 6 trang 101 Bài 9: vẽ tranh – Đề tài học tập


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 10: Vẽ trang trí – Màu sắc

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 104 Bài 10: vẽ trang trí – Màu sắc


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 11: Vẽ trang trí – Màu sắc trong trang trí

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 107 Bài 11: vẽ trang trí – Màu sắc trong trang trí


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 12: Thường thức mĩ thuật & Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 110 Bài 12: Thường thức mĩ thuật & Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 13: Vẽ tranh – Đề tài bộ đội

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 114 Bài 13: Vẽ tranh – Đề tài bộ đội


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 14: Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 117 Bài 14: Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 15 : Vẽ theo mẫu : Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ hình )

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 Bài 15 : Vẽ theo mẫu : Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ hình )


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 16 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ đậm nhạt )

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 Bài 16 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ đậm nhạt )


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 17: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 Bài 17: vẽ tranh – Đề tài tự do


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 18: Vẽ trang trí – Trang trí hình vuông

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 123 Bài 18: vẽ trang trí – Trang trí hình vuông


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 19: Thưởng thức mĩ thuật – Tranh dân gian Việt Nam

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 127 Bài 19: Thưởng thức mĩ thuật – Tranh dân gian Việt Nam


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 20: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật ( vẽ hình )

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 129 Bài 20: vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật ( vẽ hình )


Soạn mỹ thuật lớp 6 Bài 21: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật ( Vẽ đậm nhạt )

Giải bài tập mỹ thuật lớp 6 Bài 21: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật ( Vẽ đậm nhạt )


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 22: Vẽ tranh – Đề tài ngày tết và mùa xuân

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 133 Bài 22: Vẽ tranh – Đề tài ngày tết và mùa xuân


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 23: Vẽ theo mẫu – Kẻ chữ in hoa nét đều

Soạn mĩ thuật lớp 6 trang 136 Bài 23: Vẽ theo mẫu – Kẻ chữ in hoa nét đều


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 24 : Thường thức mĩ thuật: Giới thiệu mợt số tranh dân gian Việt Nam

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 139 Bài 24 : Thường thức mĩ thuật: Giới thiệu mợt số tranh dân gian Việt Nam


Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 25 : Vẽ tranh – Đề tài mẹ của em

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 140 Bài 25 : Vẽ tranh – Đề tài mẹ của em


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến