Bài 5: Luyện tập về thủ tục


A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Luyện tập về thủ tục

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 100, 11, 102 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Chọn đáp án đúng Rùa sẽ vẽ hình nào khi tực hiện dòng lệnh sau . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Luyện tập về thủ tục

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 100, 101, 102 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết lệnh để Rùa vẽ hình bên rồi kiểm tra kết quả . . .


Bài học tiếp theo

Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Bài học bổ sung