Bài 3 : Thủ tục trong Logo


A. Hoạt động cơ bản - Bài 3 : Thủ tục trong Logo

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5.


B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Thủ tục trong Logo

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điền các câu lệnh thích hợp vào chỗ chấm . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3 : Thủ tục trong Logo

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 90, 91, 92, 93 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện Sử dụng câu lệnh lặp . . .


Bài học tiếp theo

Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
Bài 5: Luyện tập về thủ tục
Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Bài học bổ sung