Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)


A. Hoạt động cơ bản - Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 94, 95, 96, 97, 98, 99 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện một thủ tục. a) Khởi động Logo, thực hiện thủ tục . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 94, 95, 96, 97, 98, 99 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thực hiện a) Tạo thủ tục Bongtuyet8 . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Thủ tục trong Logo (tiếp theo)

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 94, 95, 96, 97, 98, 99 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Xem, sửa và lưu lại những sửa chữa trong một thủ tục . . .


Bài học tiếp theo

Bài 5: Luyện tập về thủ tục
Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Bài học bổ sung