Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau


A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu x vào ô trống đặt trước câu trả lời đúng . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết lệnh điều khiển Rùa thực hiện: . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Cho Rùa thực hiện các lệnh sau . . .


Bài học tiếp theo

Bài 3 : Thủ tục trong Logo
Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
Bài 5: Luyện tập về thủ tục
Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Bài học bổ sung