Bài 1+Bài 2: Phép biến hình. Phép tịnh tiến


Bài 1.1 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.1 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho...


Bài 1.2 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.2 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho...


Bài 1.3 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.3 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y-9=0. Tìm phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành đường thẳng d' đi qua gốc tọa độ và viết phương trình đường thẳng d'.


Bài 1.4 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.4 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x...


Bài 1.5 trang 10 SBT hình học 11

Giải bài 1.5 trang 10 sách bài tập hình học 11. Cho đoạn thẳng AB và đường tròn (C) tâm O, bán kính r nằm về một phía của đường thẳng AB. Lấy điểm M trên (C), rồi dựng hình bình hành ABMM'. Tìm tập hợp các điểm M' khi M di động trên (C).


Bài học tiếp theo

Bài 3: Phép đối xứng trục
Bài 4: Phép đối xứng tâm
Bài 5: Phép quay
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Bài 7: Phép vị tự
Bài 8: Phép đồng dạng
Ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Câu hỏi và bài tập
Ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Đề toán tổng hợp
Ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 1: Đại cương về đường thằng và mặt phẳng

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến