Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á


Giải câu 1 trang 35 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 35 SBT địa 8, Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Em hãy: a, Tính mật độ dân số của Đông Á, Tây Nam Á và thế giới sau đó ghi vào cột để trống trong bảng. b, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số giữa Đông Nam Á với Tây Nam Á và toàn thế giới theo gợi ý dưới đây: c, Hãy nêu nhận xét chung về dân cư Đông Á.


Giải câu 3 trang 36 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 36 SBT địa 8, Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào Q trước các câu sau:


Giải câu 4 trang 36 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 36 SBT địa 8, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:


Giải câu 2 trang 36 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 36 SBT địa 8, Dựa vào bảng dưới đây: Nêu nhận xét về cán cân thương mại của các nước trên?


Bài học tiếp theo

Đề kiểm tra học kì 1
Bài 14. Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á
Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Bài học bổ sung