Tiếng Anh Mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Unit 1: Hello - Xin chào


Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì?


Unit 3: This is Tony - Đây là Tony


Unit 4: How old are you? - Bạn bao nhiêu tuổi?


Unit 5: Are they your friends? - Họ là bạn của bạn phải không?


Unit 6: Stand up! - Đứng lên


Unit 7: That's my school - Đó là trường tôi


Unit 8: This is my pen - Đây là bút máy của tôi


Unit 9: What colour is it? - Nó màu gì?


Unit 10: What do you do at break time? - Bạn làm gì vào giờ giải lao


Unit 11: This is my family - Đây là gia đình tôi


Unit 13: Where's my book? - Quyển sách của tôi ở đâu ?


Unit 14: Are there any posters in the room? - Có nhiều áp phích trong phòng không?


Unit 15: Do you have any toys? - Bạn có đồ chơi nào không?


Unit 16: Do you have any pets? - Bạn có thú cưng nào không?


Unit 17: What toys do you like? - Bạn thích đồ chơi nào?


Unit 18: What are you doing? - Bạn đang làm gì?


Unit 19: They're in the park - Họ ở trong công viên


Unit 20: Where's Sa Pa? - Sa Pa ở đâu?


Unit 12: This is my house - Đây là nhà của tôi