Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì?


Ngữ pháp - Unit 2: What's your name
Tính từ sở hữu được dùng để nói về một cái gì đó thuộc sở hữu của ai hoặc cái gì. Tính từ sở hữu bao giờ cũng đứng trước danh từ và dùng để bổ sung cho danh từ.


Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3
a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.


Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh lớp 3
Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)a) What's your name? Bạn tên là gì? My name's Linda. Mình tên là Linda. b) How do you spell your name? Tên bạn đánh vần thế nào?


Lesson 3 - Unit 2 trang 16, 17 SGK tiếng Anh lớp 3
1. Hello. I'm Mai. Xin chào. Mình là Mai.Hi, Mai. I'm Peter. Xin chào, Moi. Mình là Peter. 2. What's your name? Bạn tên là gì? My name's Linda. Mình tên là Linda. 3. My name's Linda. Nice to meet you. Mình tên là Linda. Rất vui được biết bạn.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa