SBT Tiếng Anh

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 12 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...

Unit 1: Life stories - Những câu chuyện đời sống


Unit 2: Urbanisation - Đô thị hoá


Unit 3: The green movement - Phong trào xanh


Unit 4: The mass media - Phương tiện truyền thông đại chúng


Unit 5: Cultural identity - Bản sắc văn hóa


Unit 6: Endangered species - Các loài bị đe dọa


Unit 7: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo


Unit 8: The world of work - Thế giới của công việc


Unit 9: Choosing a career - Lựa chọn một nghề nghiệp


Unit 10: Lifelong learning - Học tập suốt đời