SBT Hóa học

Giải sách bài tập hóa học 10 , giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

Chương 1: Nguyên tử


Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn


Chương 3: Liên kết hóa học


Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử


Chương 5: Nhóm halogen


Chương 6: Oxi - lưu huỳnh


Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học