BT Tình huống GDCD

Giải Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Giải chi tiết tất cả bài tập giải ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

Bài 1 : Tôn trọng lẽ phải


Bài 12 : Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình


Bài 2: Liêm khiết


Bài 3: Tôn trọng người khác


Bài 4: Giữ chữ tín


Bài 5: Pháp luật và kỉ luật


Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh


Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội


Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác


Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư


Bài 10: Tự lập


Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo


Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS


Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại


Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác


Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng


Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân


Bài 19: Quyền tự do ngôn luận


Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bài 21: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội