Tải Toán 2

Toán 2

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

1 Ôn tập và bổ sung
    Ôn tập các số đến 100
    Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
    Số hạng - Tổng
    Luyện tập
    Đề-xi-mét
    Luyện tập
    Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
2 phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
    Phép cộng có tổng bằng 10
    26 + 4 ; 36 + 24
    Luyện tập
    9 cộng với một số : 9 + 5
    29 + 5
    49 + 25
    Luyện tập
    8 cộng với một số : 8 + 5
    28 + 5
    38 + 25
    Luyện tập
    Hình chữ nhật - Hình tứ giác
    Bài toán về nhiều hơn
    Luyện tập
    7 cộng với một số : 7 + 5
    47 + 25
    Luyện tập
    Bài toán về ít hơn
    Luyện tập
    Ki-lô-gam
    Luyện tập
    6 cộng với một số : 6 + 5
    26 + 5
    36 + 15
    Luyện tập
    Bảng cộng
    Luyện tập
    Bảng cộng
    Lít
    Luyện tập
    Luyện tập chung
3 phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
    Tìm một số hạng trong một tổng
    Luyện tập
    Số tròn chục trừ đi một số
    11 trừ đi một số : 11 - 5
    31 - 5
    51 - 15
    Luyện tập
    12 trừ đi một số : 12 - 8
    32 - 8
    52 - 28
    Luyện tập
    Số bị trừ
    13 trừ đi một số : 13 - 5
    33 - 5
    53 - 15
    Luyện tập
    14 trừ đi một số : 14 - 8
    34 - 8
    54 - 18
    Luyện tập
    15, 16, 17, 18 trừ đi một số
    55 - 8 ; 46 - 17 ; 57 - 28 ; 78 - 29
    Luyện tập
    Bảng trừ
    Luyện tập
    100 trừ đi một số
    Tìm số trừ
    Đường thẳng
    luyện tập
    Luyện tập chung
    Ngày, giờ
    Thực hành xem đồng hồ
    Ngày, tháng
    Thực hành xem lịch
    Luyện tập chung
4 Ôn tập
    Ôn tập về phép cộng và phép trừ
    Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)
    Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)
    Ôn tập về hình học
    Ôn tập về đo lường
    Ôn tập về giải toán
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
5 Phép nhân và phép chia
    Tổng của nhiều số
    Phép nhân
    Thừa số - Tích
    Bảng nhân 2
    Luyện tập
    Bảng nhân 3
    Luyện tập
    Bảng nhân 4
    Luyện tập
    Bảng nhân 5
    Luyện tập
    Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Phép chia
    Bảng chia 2
    Một phần hai
    Luyện tập
    Số bị chia - Số chia - Thương
    Bảng chia 3
    Một phần ba
    Luyện tập
    Tìm một thừa số của phép nhân
    Luyện tập
    Bảng chia 4
    Một phần tư
    Luyện tập
    Bảng chia 5
    Một phần năm
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Giờ, phút
    Thực hành xem đồng hồ
    Luyện tập
    Tìm số bj chia
    Luyện tập
    Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
    Luyện tập
    Số 1 trong phép nhân và phép chia
    Số 0 trong phép nhân và phép chia
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
6 Các số trong phạm vi 1000
    Đơn vị, chục, trăm, nghìn
    so sánh các số tròn trăm
    Các số tròn chục từ 110 đến 200
    Các số từ 111 đến 120
    Các số có ba chữ số
    So sánh các số có ba chữ số
    Luyện tập
    Mét
    Ki-lô-mét
    Mi-li-mét
    Luyện tập
    Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
    Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
    Luyện tập
    Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Tiền Việt Nam
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
7 Ôn tập cuối năm học
    Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
    Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)
    Ôn tập về phép cộng và phép trừ
    Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)
    Ôn tập về phép nhân và phép chia
    Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)
    Ôn tập về đại lượng
    Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
    Ôn tập về hình học
    Ôn tập về hình học (tiếp theo)
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
186 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
ĐỖ ĐÌNH HOAN
Tác giả
NGUYỄN ÁNG, ĐỖ TIẾN ĐẠT, ĐỖ TRUNG HIỆU, ĐÀO THÁI LAI

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 2