Tải Tin học 12

Tin học 12

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

CHƯƠNG I KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
    Bài 1 Một số khái niệm cơ bản
    Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
    Bài tập thực hành 1 Tiìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu
    Bài đọc thêm 1 Sơ lược lịch sử cơ sở dữ liệu
CHƯƠNG II HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS
    Bài 3 Giới thiệu Microsoft Access
    Bài 4 Cấu trúc bảng
    Bài tập thực hành 2 Tạo cấu trúc bảng
    Bài 5 Các thao tác cơ bản trên bảng
    Bài tập thực hành 3 Thao tác trên bảng
    Bài 6 Biểu mẫu
    Bài tập thực hành 4 Tạo biểu mẫu đơn giản
    Bài 7 Liên kết giữa các bảng
    Bài tập thực hành 5 Liên kết giữa các bảng
    Bài 8 Truy vấn dữ liệu
    Bài tập thực hành 6 Mẫu hỏi trên một bảng
    Bài tập thực hành 7 Mẫu hỏi trên nhiều bảng
    Bài 9 Báo cáo và kết xuất báo cáo
    Bài tập thực hành 8 Tạo báo cáo
    Bài tập thực hành 9 Bài tập thực hành tổng hợp
    Bài đọc thêm 2 Sửa thiết kế và in báo cáo
CHƯƠNG III HỆ CƠ CỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
    Bài 10 Cơ sở dư liệu quan hệ
    Bài tập thực hành 10 Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
    Bài 11 Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
CHƯƠNG IV KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
    Bài 12 Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
    Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
0 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12