Tải Hóa học 12 - Nâng cao

Hóa học 12 - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

CHƯƠNG 1 ESTE - LIPIT
    Bài 1 Este
    Bài 2 Lipit
    Bài 3 Chất giặt rửa
    Bài 4 Luyện tập : Mối quan hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon
CHƯƠNG 2 CACBOHIĐRAT
    Bài 5 Glucozơ
    Bài 6 Saccarozơ
    Bài 7 Tinh bột
    Bài 8 Xenlulozơ
    Bài 9 Luyện tập : Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
    Bài 10 Bài thực hành 1 : Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat
CHƯƠNG 3 AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN
    Bài 11 Amin
    Bài 12 Amino axit
    Bài 13 Peptit và protein
    Bài 14 Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
    Bài 15 Bài thực hành 2 : Một số tính chất của amin, amino axit, protein
CHƯƠNG 4 POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
    Bài 16 Đại cương về polime
    Bài 17 Vật liệu polime
    Bài 18 Luyện tập : Polime và vật liệu polime
CHƯƠNG 5 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
    Bài 19 Kim loại và hợp kim
    Bài 20 Dãy điện hóa của kim loại
    Bài 21 Luyện tập : Tính chất của kim loại
    Bài 22 Sự điện phân
    Bài 23 Sự ăn mòn kim loại
    Bài 24 Điều chế kim loại
    Bài 25 Luyện tập : Sự điện phân - Sự ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại
    Bài 26 Bài thực hành 3 : Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại
    Bài 27 Bài thực hành 4 : Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại
CHƯƠNG 6 KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM
    Bài 28 Kim loại kiềm
    Bài 29 Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
    Bài 30 Kim loại kiềm thổ
    Bài 31 Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
    Bài 32 Luyện tập : Tinh chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
    Bài 33 Nhôm
    Bài 34 Một số hợp chất quan trọng của nhôm
    Bài 35 Luyện tập : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
    Bài 36 Bài thực hành 5 : Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
    Bài 37 Bài thực hành 6 : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
CHƯƠNG 7 CROM - SẮT - ĐỒNG
    Bài 38 Crom
    Bài 39 Một số hợp chất của crom
    Bài 40 Sắt
    Bài 41 Một số hợp chất của sắt
    Bài 42 Hợp kim của sắt
    Bài 43 Đồng và một số hợp chất của đồng
    Bài 44 Sơ lược về một số kim loại khác
    Bài 45 Luyện tập : Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng
    Bài 46 Luyện tập : Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb
    Bài 47 Bài thực hành 7 : Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng
CHƯƠNG 8 PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH
    Bài 48 Nhận biết một số cation trong dung dịch
    Bài 49 Nhận biết một số anion trong dung dịch
    Bài 50 Nhận biết một số chất khí
    Bài 51 Chuẩn độ axit - bazơ
    Bài 52 Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat
    Bài 53 Luyện tập : Nhận biết một số chất vô cơ
    Bài 54 Bài thực hành 8 : Nhận biết một số ion trong dung dịch
    Bài 55 Bài thực hành 9 : Chuẩn độ dung dịch
CHƯƠNG 9 HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
    Bài 56 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
    Bài 57 Hóa học và vấn đề xã hội
    Bài 58 Hóa học và vấn đề môi trường

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
282 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12