Kế hoạch dạy học tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 07 Tháng sáu, 2022

Phân phối chương trình tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition

Kế hoạch dạy học hay phân phối chương trình là tài liệu phân bổ các nội dung bài học và yêu cầu học tập cần đạt của sách Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition theo từng tuần, nhằm hỗ trợ giáo viên đảm bảo tiến độ giảng dạy. Giáo viên có thể tham khảo kế hoạch dạy học để soạn thảo và chuẩn bị tài liệu tương ứng với mục tiêu đề ra.

I. Phân phối chương trình học kì 1 tiếng Anh 3 Family and Friends

Tuần Chủ điểm Bài học
1 BREAKING THE ICE Introduction
Basic Classroom Language
Useful Phrases for Classroom Management
Class Rules
2 Unit Starter HELLO! Lesson 1, 3, 5
Lesson 2
Lesson 4
Lesson 6
3. UNIT 1. THIS IS YOUR DOLL. Lesson 1
Lesson 2
Lesson 2
Lesson 3

4

5

UNIT 1. THIS IS YOUR DOLL Lesson 4
Lesson 5
Lesson 6
Lesson 6
UNIT 2. THAT IS HIS RULER. Lesson 1
Lesson 2
Lesson 2
Lesson 3
6 UNIT 2. THAT IS HIS RULER. Lesson 4
Lesson 5
Lesson 6
Lesson 6
7 UNIT 3. LET’S FIND MOM! Lesson 1
Lesson 2
Lesson 2
Lesson 3
8 UNIT 3. LET’S FIND MOM! Lesson 4
Lesson 5
Lesson 6
Lesson 6
9 REVIEW 1 FLUENCY TIME 1 REVISION
Everyday English
CLIL
10 UNIT 4. I LIKE MONKEYS! Lesson 1
Lesson 2
Lesson 2
Lesson 3
11 UNIT 4. I LIKE MONKEYS! Lesson 4
Lesson 5
Lesson 6
Lesson 6
12 UNIT 5. DO YOU LIKE YOGURT? Lesson 1
Lesson 2
Lesson 2
Lesson 3
13 UNIT 5. DO YOU LIKE YOGURT? Lesson 4
Lesson 5
Lesson 6
Lesson 6
14. UNIT 6.
I HAVE A NEW FRIEND
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 2
Lesson 3
15 UNIT 6.
I HAVE A NEW FRIEND
Lesson 4
Lesson 5
Lesson 6
Lesson 6
16 REVIEW 2
FLUENCY TIME 2
REVISION
Everyday English
CLIL
17 SEMESTER TEST
PRACTICE
Sample Test
Sample Test
18 THE FIRST SEMESTER TEST

Trên đây là Khung chương trình tiếng Anh lớp 3 Family and Friends National edition đầy đủ nhất.

07 Tháng sáu, 2022