Soạn bài Tập đọc: Hai anh em trang 119 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Hai anh em trang 119 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Người anh nghĩ gì và đã làm gì ?


Câu 1

Người em nghĩ gì và đã làm gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời :

- Người em nghĩ : Anh của mình cũng phải nuôi vợ con. Nếu chia phần lúa của mình bằng phần của anh thì thật không công bằng.

- Người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

- Người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.


Câu 2

Người anh nghĩ gì và đã làm gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Trả lời :

- Người anh nghĩ : Em ta phải sống một mình vất vả. Nếu phần của ta bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng.

- Người anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.


Câu 3

Mỗi người cho thế nào là công bằng ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 và 3: suy nghĩ của hai anh em về việc chia lúa công bằng.

Trả lời :

- Người em nghĩ công bằng là chia cho anh nhiều hơn vì anh còn nuôi vợ con nên cần được phần nhiều hơn.

- Người anh nghĩ công bằng là chia cho em nhiều hơn vì em sống một mình vất vả.


Câu 4

Hãy nói một câu về tình cảm hai anh em.

Gợi ý: Em nhận xét về tình cảm của hai anh em và nói thành câu.

Trả lời :

- Hai anh em rất thương yêu nhau.

- Hai anh em biết chia sẻ với nhau.

Nội dung bài : Hai anh em biết yêu thương, lo lắng và nhường nhịn nhau.


Bài đọc

Hai anh em

1. Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt lúa và chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng.

2. Đêm hôm ấy, người em nghĩ : “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng của anh ấy thì thật không công bằng.” Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

3. Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ : “Em ta sống một mình vất vả. Nếu phần của chúng ta cũng bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng." Thế rồi anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.

4. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau.

   Cho đến một đêm, hai anh em cùng ra đồng, rình xem vì sao lại có sự kì lạ đó. Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau.

Phỏng theo LA-MÁC-TIN

(Lê Quang Đán dịch)

- Công bằng : hợp lẽ phải

- Kì lạ : lạ đến mức không ngờ.

Bài giải tiếp theo
Kể chuyện: Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Bé Hoa trang 121 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? trang 122 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Bán chó trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Bé Hoa trang 125 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em trang 126 SGK Tiếng Việt 2 tập 1