Chính tả - Tuần 30 trang 54

Giải bài tập Chính tả - Tuần 30 trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Câu 1

Đin vào ch trống :

a) ch hoặc tr

...ăm sóc, một ...ăm, va ...ạm, ...ạm y tế

b) êt hoặc êch

ngày T...´, dấu v...´,  chênh l..ˌ., d..ˌ. vải

Trả lời:

a) 

chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế

b) 

ngày Tết, dấu vết, chênh lệch, dệt vải


Câu 2

Đặt câu :

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch

...................................................

b) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr

...................................................

c) Với từ chứa tiếng có vần êt

...................................................

d) Với từ chứa tiếng có vần êch

...................................................

Trả lời:

a) Chăm chú nghe giảng là đức tính tốt của học sinh.

b) Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời sao.

c) Tết này Trinh được bố mẹ cho về thăm ông bà.

d) Chiếc mũi hếch của Nam trông thật lạ làm sao !

 

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 30 trang 55