Chính tả - Tuần 30 trang 52

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống


Câu 1

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

(chúc, trúc) :          cây ... , ... mừng

- (chở, trở) :             ... lại   , che ...

Trả lời:

-  cây trúc chúc mừng

-  trở lại     , che chở


Câu 2

- (bệt, bệch) :          ngồi ...   , trắng ...

- (chết, chếch) :       chênh ... , đồng hồ ...

Trả lời:

-  ngồi bệt , trắng bệch

-  chênh chếch, đồng hồ chết

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 30 trang 52
Chính tả - Tuần 30 trang 54
Tập làm văn - Tuần 30 trang 55