Tuần 30 - Bác Hồ


Chính tả - Tuần 30 trang 52
Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống


Luyện từ và câu - Tuần 30 trang 52
1. Tìm các từ ngữ:


Chính tả - Tuần 30 trang 54
Giải bài tập Chính tả - Tuần 30 trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 30 trang 55
Nghe kể câu chuyện Qua suối, trả lời câu hỏi:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa