Luyện từ và câu - Tuần 7 trang 28

Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi tranh dưới đây:


Câu 1

Viết tên các môn em học ở lớp 2 vào chỗ trống:

.............                   ............. 

.............                   ............. 

.............                   ............. 

.............                   ............. 

Trả lời:

Các môn em học ở lớp 2 là:

Tiếng Việt                     Toán

Âm nhạc                       Mĩ thuật

Thủ công                      Thể dục    

Đạo đức                       Tự nhiên xã hội


Câu 2

Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi tranh dưới đây:

Gợi ý: Em quan sát hoạt động của các bạn nhỏ trong mỗi bức tranh và tìm từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp.

Trả lời:


Câu 3

Viết lại nội dung mỗi tranh nói trên bằng một câu:

Tranh 1 : .....................................

Tranh 2 : .....................................

Tranh 3 :......................................

Trang 4 :......................................

Trả lời:

Tranh 1 : Thanh đang chăm chú đọc sách.

Tranh 2 : Khang đang viết bài.

Tranh 3 : Bố hướng dẫn em làm toán.                                                        '

Tranh 4 : Ngọc và Trang đang say sưa trò chuyện.


Câu 4

Điền từ chỉ hoạt động thích hợp vào chỗ trống:

a) Cô Tuyết Mai .................... môn Tiếng Việt.

b) Cô ..................... bài rất dễ hiểu.

c) Cô ..................... chúng em chăm học.

Gợi ý: Em đọc kĩ các câu và điền từ chỉ hoạt động thích hợp.

Trả lời:

a) Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt.

b) Cô giảng bài rất dễ hiểu.

c) Cô khuyên chúng em chăm học.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 7 trang 29
Tập làm văn - Tuần 7 trang 30