Tuần 7 - Thầy cô


Chính tả - Tuần 7 trang 28

Điền ui hoặc uy:


Luyện từ và câu - Tuần 7 trang 28

Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi tranh dưới đây:


Chính tả - Tuần 7 trang 29

Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong bảng


Tập làm văn - Tuần 7 trang 30

Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến