Tuần 7 - Thầy cô


Chính tả - Tuần 7 trang 28
Điền ui hoặc uy:


Luyện từ và câu - Tuần 7 trang 28
Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi tranh dưới đây:


Chính tả - Tuần 7 trang 29
Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong bảng


Tập làm văn - Tuần 7 trang 30
Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa