Chính tả - Tuần 7 trang 28

Điền ui hoặc uy:


Câu 1

 Điền ui hoặc uy:

b... phấn,    h... hiệu,    v... vẻ,    tận t...

Trả lời:

bụi phấn,    huy hiệu,    vui vẻ,    tận tụy 


Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

giò ...ả,   ...ả lại,    con ...ăn,    cái ...ăn

b) iên hoặc iêng

t...´ nói,        t...´ bộ,

lười b...´,      b...´ mất

Trả lời:

a) tr hoặc ch

giò chả,    trả lại,    con trăn,    cái chăn

b) iên hoặc iêng

tiếng nói,      tiến bộ,                            

lười biếng,     biến mất

 
Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 7 trang 28
Chính tả - Tuần 7 trang 29
Tập làm văn - Tuần 7 trang 30