Luyện từ và câu - Tuần 16 trang 69

Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó


Câu 1

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) tốt    M : tốt - xấu

b) ngoan: .........................

c) nhanh: .........................

d) trắng: ..........................

e) cao: .............................

g) khỏe: ............................

Trả lời:

b)  ngoan:  hư

c)  nhanh:  chậm

d)  trắng:  đen

e) cao:  thấp

g) khỏe:  yếu


Câu 2

Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó :

M: - Chú mèo ấy rất ngoan.

     - Chú chó này rất hư.

Trả lời:

- Thỏ chạy rất nhanh.

- Rùa bò rất chậm.


Câu 3

Viết tên các con vật sau:

1. .................

2. .................

3. .................

 

4. .................

5. .................

6. .................

 

7. .................

8. .................

9. .................

10. .................

Trả lời:

1. gà

2. vịt

3. ngan 

 

4. ngỗng

5. bồ câu

6. dê

 

7. cừu

8. thỏ

9. bò

10. trâu

 

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 16 trang 71
Tập làm văn - Tuần 16 trang 72