Tuần 16 - Bạn trong nhà


Chính tả - Tuần 16 trang 69
Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :


Luyện từ và câu - Tuần 16 trang 69
Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó


Chính tả - Tuần 16 trang 71
Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc vần au:


Tập làm văn - Tuần 16 trang 72
Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến