Chính tả - Tuần 16 trang 69

Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :


Câu 1

Tìm và viết vào chỗ trống:

Ba tiếng có vần ui

Ba tiếng có vần uy

M : núi, ..................

M : (tàu) thuỷ, ................

Trả lời:

Ba tiếng có vần ui

Ba tiếng có vần uy

 túi, vui, chui, mùi, múi, cúi, dùi,...

 lũy (tre) hủy (bỏ), huy (hiệu), khuy áo, suy nghĩ,...


Câu 2

a) Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

chăn, chiếu, ................

b) Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm :

-  Ba tiếng có thanh hỏi

M : nhảy, ..................

- Ba tiếng có thanh ngã.

M : vẫy,.....................

 Trả lời:

a) Những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch : chăn, chiếu, chai, chạn, chén, chậu, chảo, chày, chổi,...

b) Trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm :

- Tiếng có thanh hỏi : mải, phải, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu, hẳn,...

- Tiếng có thanh ngã : gỗ, ngã, dẫn, đã, bác sĩ,...

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 16 trang 69
Chính tả - Tuần 16 trang 71
Tập làm văn - Tuần 16 trang 72