Chính tả - Tuần 8 trang 34

Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng sau:


Câu 1

Viết 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ có tiếng mang vần au :

ao

1 ...........

2 ............

3 ...........

au

2 ...........

2 ............

3 ...........

Trả lời:

ao

1. chào cờ, cơn bão

2. trao đổi, con cáo

3. ngôi sao, con dao, ăn cháo

au

1. rau cải, báu vật

2. cây cau, con cháu

3. lau bảng, ẩn náu


Câu 2

a) Đặt câu để phân biệt các tiếng sau:

- da: ............................................

- ra : ............................................

- gia : ...........................................

- dao: ...........................................

- rao: ...........................................

- giao: ..........................................

b) Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có vần uôn hoặc uông :

- Đồng ... quê em ... xanh tốt.

- Nước từ trên nguồn đổ ..., chảy ... cuộn.

Trả lời:

a) 

- da : Da em bé trắng hồng.

- ra : Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp.

- gia : Gia đình em rất yêu thuơng nhau.

- dao : Con dao này sắc quá.

- rao : Cô bán bánh rao khản giọng mà chẳng ai mua.

- giao : Cô giáo giao rất nhiều bài tập về nhà.

b) 

- Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt.

- Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn.

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 8 trang 35