Tuần 8 - Thầy cô


Chính tả - Tuần 8 trang 33
Điền ao hoặc au vào chỗ trống:


Luyện từ và câu - Tuần 8 trang 33
Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :


Chính tả - Tuần 8 trang 34
Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng sau:


Tập làm văn - Tuần 8 trang 35
Dựa vào phần trả lời những câu hỏi dưới đây, em hãy viết một đoạn 4-5 câu nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) đã dạy em ở lớp 1


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa