Chính tả - Tuần 6 trang 23

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp


Câu 1

Điền ai hoặc ay vào chỗ trống:

a) m...´ nhà,  m...´ cày

b) thính t...,  giơ t...

c) ch... ̉ tóc,  nước ch... ̉

Trả lời:

a) mái nhà,  máy cày

b) thính tai,  giơ tay

c) chải tóc,  nước chảy


Câu 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp

a)   (sa, xa)        ... xôi, ... xuống

      (sá, xá)        phố ..., đường ...

b)   (ngã, ngà)    ... ba đường, ba ... đường

      (vẻ, vẽ)        ... tranh, có ...

Trả lời:

a)                   

- xa xôi, sa xuống

- phố xá, đường 

b) 

- ngã ba đường, ba ngả đường

- vẽ tranh, có vẻ

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 6 trang 23
Chính tả - Tuần 6 trang 25
Tập làm văn - Tuần 6 trang 26